top of page

KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN KVKK KAPSAMINDAKİ AYDINLATMA METNİ

MÜRSEL USTA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan itibaren Mürsel Usta Aktifprime Otomotiv olarak anılacaktır) tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Mürsel Usta Aktifprime Otomotiv tarafından KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimizin binalarında, fabrikalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

1. BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME VE KAYIT ALMA FAALİYETİ

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.

1.1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

Kişisel veriler, MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV işletmeni güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

1.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV, tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

1.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu aydınlatma metni ile sayılan amaçlarla sınırlıdır.

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, mescit, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

1.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV, kamera ile edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 25 gündür.

1.7. Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, şirketimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi ile şirketimiz arasında yapılan gizlilik sözleşmesi sonucu kişiler, eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

2. TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR VE TAŞERONLARIN GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV tarafından; KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV binasının ziyaret edilmesi esnasında fiziki yöntemler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır ve veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV binalarının ziyaret edilmesi kapsamında toplanılan kişisel veriler, MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, KATEGORİZASYONU VE SAKLANMA SÜRELERİ

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV işbu aydınlatma metninde konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde MÜRSEL USTA AKTİFPRİME OTOMOTİV’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.murselusta.comwww.aktifprime.com adresindeki genel aydınlatma metnimiz vasıtasıyla ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page